Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Smeets Internet Services: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Smeets Internet Services gevestigd aan de Kastelenplein 43, 5653 LM Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder KvK-nummer 50626825.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Smeets Internet Services opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vrijgeven van het door de koper aangegeven webapplicatie tegen de daarbij behorende prijs.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische post bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Smeets Internet Services.

Diensten: de diensten die Smeets Internet Services in het kader van de overeenkomst aan de klant levert, zoals het registreren van een domeinnaam bij een hiertoe bevoegde instantie, het hosten van een website (webhosting) en design/ontwerpen van een website. Voor een duidelijke omschrijving van de diensten van Smeets Internet Services kan de klant op de website kijken;


Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden geldt voor de overeenkomst tussen Smeets Internet Services en de klant waarop Smeets Internet Services deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Smeets Internet Services.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Smeets Internet Services voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Smeets Internet Services niet bindend en niet van toepassing.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Smeets Internet Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Smeets Internet Services gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Smeets Internet Services schriftelijk of per elektronische post anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Smeets Internet Services heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3. Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is verzonden met AKKOORD op deze voorwaarden op het web of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Smeets Internet Services; bij de afname van een product dienen de gefactureerde kosten, binnen 8 werkdagen vergoed te zijn en te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Smeets Internet Services.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Op de website staan de beschrijvingen van de verschillende diensten van Smeets Internet Services.
4.2 Smeets Internet Services bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Smeets Internet Services heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Smeets Internet Services zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
4.4 Smeets Internet Services is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Smeets Internet Services verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Smeets Internet Services gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.d
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Smeets Internet Services zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Smeets Internet Services de klant hierover van tevoren inlichten.
5.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Smeets Internet Services geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Smeets Internet Services kunnen worden toegerekend.
5.5 Indien de koper binnen 10 werkdagen het product onvoldoende acht mag hij deze retour sturen, zonder betaling van de factuur. Mocht de koper naderhard het product gebruiken is Smeets Internet Services genoodzaakt dit product opnieuw te facturen en bovenop daar een boete van maximaal 200% van de productwaarde naast extra administratie kosten.

Artikel 6. (Op)levering
6.1 De door Smeets Internet Services opgegeven (op)levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
6.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van (op)levering overschreden wordt, kan daarvan aan Smeets Internet Services slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
6.3 In het geval dat een door Smeets Internet Services met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Smeets Internet Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de klant worden verstrekt.
7.2 De klant stelt Smeets Internet Services zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
7.3 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Smeets Internet Services ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Smeets Internet Services voorgeschreven specificaties. Smeets Internet Services is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Smeets Internet Services.
7.4 Smeets Internet Services is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van het geleverde. Het is de klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
7.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Smeets Internet Services gerechtigd de klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De klant behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.
7.6 De klant erkent dat Smeets Internet Services het recht heeft de website van de klant offline te zetten indien de klant of derden misbruik maken van deze website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
7.7 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.
7.8 Het is de klant niet toegestaan:
a. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken;
b. zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende documenten op het internet te publiceren waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten, of een link naar dergelijke documenten te publiceren;
c. een andere gebruiker bij diens gebruik van het internet te hinderen door bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde of ongewenste e-mailberichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;
d. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;
e. andere gebruikers van het internet (seksueel) te intimideren, ethisch onverantwoord materiaal te verspreiden of toegankelijk te maken, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie;
f. zodanig gebruik te maken van het netwerk dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Smeets Internet Services of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van het netwerk worden gehinderd respectievelijk belemmerd. Indien de klant zich schuldig maakt aan het genoemde in dit lid, wordt het account van de klant opgeschort. In een dergelijk geval is Smeets Internet Services op geen enkele wijze aansprakelijk en zal Smeets Internet Services direct aangifte doen bij de politie en alle nodige medewerking aan justitie verlenen.
7.9 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 8. Betaling
8.1 Betaling kan middels:
a. overschrijving.
8.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient het factuurbedrag te zijn voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum.
8.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Smeets Internet Services de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Smeets Internet Services op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Duurovereenkomst en “niet goed, geld terug garantie”
9.1 Indien met de klant een duurovereenkomst wordt aangegaan, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
9.2 De overeenkomst tot het leveren van webhosting wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk of via de e-mail met de klant anders is overeengekomen.
9.3 Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens automatisch met de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan verlengd.
9.4 Opzegging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn en dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
9.5 De kenmerken van de dienst zijn beschreven op de website. Smeets Internet Services kan de kenmerken van de dienst op elk moment wijzigen, en zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging van kracht wordt.
9.6 Indien de klant niet tevreden is over de geleverde dienst, heeft de klant de mogelijkheid de eerste 30 dagen van de overeenkomst de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Smeets Internet Services zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen nadat zij door de klant in kennis is gesteld van de ontbinding reeds betaalde gelden restitueren.
9.7 De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behoudens het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom
10.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Smeets Internet Services. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Smeets Internet Services, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
10.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Smeets Internet Services veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Smeets Internet Services kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Smeets Internet Services als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Smeets Internet Services gehanteerde uurtarieven.
10.3 Alle door Smeets Internet Services verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Smeets Internet Services worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Smeets Internet Services voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
10.5 Smeets Internet Services is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
10.6 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Smeets Internet Services de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
10.7 Door levering van diensten of producten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet en/of Databankenwet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden en apparatuur berusten uitsluitend bij Smeets Internet Services, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
10.8 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigingen.

Artikel 11. Klachten en verjaring
11.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij Smeets Internet Services te zijn ingediend. Klachten kunnen worden ingediend bij:
Smeets Internet Services
Kastelenplein 43
5653LM Eindhoven
e-mail: info@smeetsinternetservices.nl
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Smeets Internet Services de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Smeets Internet Services slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
11.4 Alle aanspraken jegens Smeets Internet Services die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Smeets Internet Services zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12. Ontbinding
12.1 Smeets Internet Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Smeets Internet Services omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant daartoe meerdere malen is aangemaand een openstaande betaling te voldoen;
d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
g. indien de klant zich schuldig maakt aan de verboden handelingen omschreven in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Smeets Internet Services op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Smeets Internet Services de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Smeets Internet Services kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Smeets Internet Services is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.3 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Smeets Internet Services is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies daaronder vallen via de servers van Smeets Internet Services verzonden (e-mail) berichten of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de overeenkomst door welke oorzaak ook ontstaan.
13.4 Smeets Internet Services streeft ernaar haar diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
13.5 Smeets Internet Services is niet aansprakelijk voor de schade die de klant heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 4 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Smeets Internet Services onredelijk lang is. In dat geval is het schadebedrag dat Smeets Internet Services per maand dient te vergoeden nimmer hoger dan één maand abonnementskosten.
13.6 Smeets Internet Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Smeets Internet Services is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Smeets Internet Services kenbaar behoorde te zijn.
13.7 In geen geval is Smeets Internet Services aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.8 Smeets Internet Services is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installatie door derden van door Smeets Internet Services geleverde diensten.
13.9 Indien de programmatuur van de klant door toedoen van derden, zoals zijn vorige webdesigner, gebreken vertoont, dan is Smeets Internet Services niet aansprakelijk voor deze gebreken. Smeets Internet Services kan er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien het niet binnen haar macht ligt om de gebreken te verhelpen.
13.10 Smeets Internet Services kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste toegangs- of identificatiecodes. Smeets Internet Services is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
13.11 Smeets Internet Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd met de wet is.
13.12 Smeets Internet Services is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.
13.13 Smeets Internet Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.14 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smeets Internet Services of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Vrijwaring
De klant vrijwaart Smeets Internet Services voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de aan de klant geleverde diensten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van Smeets Internet Services voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Smeets Internet Services door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de klant alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven.
15.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Smeets Internet Services gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Smeets Internet Services zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Smeets Internet Services niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
16.3 De klant vrijwaart Smeets Internet Services voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Smeets Internet Services toerekenbaar zijn.

Artikel 17. Beveiliging en internet
Smeets Internet Services zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Smeets Internet Services kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 18. Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen Smeets Internet Services en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Smeets Internet Services worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Smeets Internet Services, gevestigd is zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien Smeets Internet Services een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijke persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Theoriecursus app

Gratis Android app met alle informatie voor je auto theorie.

Gratis theorie

Gratis theorie, de website waar je gratis voor je theorie examen kan leren.

Smeets Internet Services, voor elke app een unieke oplossing.